top of page
תרומה

הלכות שבת

הלכות שבת. מהמקורות בגמרא עד לפסיקת אחרוני דורנו. על סדר השולחן ערוך סעיף אחר סעיף.
שיעורים הועברו על ידי ראש הכולל, הרב אריאל שלום אלקובי שליט"א, בשנת תשע"ג.

 

על מנת להבין את השיעור על בוריו, מומלץ להכין תחילה את הב"י, השו"ע והנ"כ של הסימן והסעיף המצויינים בכותרת השיעור.
 

לימוד פורה.

  הלכות שבת - שיעורי הקדמה

  הלכות שבת - שיעורים על סדר השו"ע

מלאכת בישול והמסתעף

1 הלכות שבת – שו"ע או"ח, סימן שיח' סע' א'

2 הלכות שבת – שו"ע או"ח סימן שיח' סע' ב ג

3 הלכות שבת - שו"ע או"ח סימן שיח' סע' ד'

4 הלכות שבת - שו"ע או"ח סימן שיח' סע' ד-ו

5 הלכות שבת - שו"ע או"ח סימן שיח' סע' ח י

6 הלכות שבת - שו"ע או"ח סימן שיחי' סע' יא יג

7 הלכות שבת שו"ע או"ח – סימן שיח' סע' יד יט

8 הלכות שבת שו"ע או"ח – סימן רנג' סע' א' חלק א' 

9 הלכות שבת שו''ע או'''ח סימן רנג סע' א' חלק ב' 

10 הלכות שבת שו''ע או'''ח סימן רנג סע' א' חלק ג'

11 הלכות שבת שו''ע או''ח סימן רנג' סע' ב' 

12 הלכות שבת שו''ע או''ח סימן רנג' סע' ג ה 

13 הלכות שבת שו''ע או''ח סימן רנד' סע' א ד

14 הלכות שבת או''ח סימן רנד סע' ה' - ו'  1

15 הלכות שבת או''ח סימן רנד סע' ז - ט 

16 הלכות שבת או''ח סימנים רנה רנז סע' א - ה'

17 הלכות שבת או'ח סימן רנז' סע' ו ח 

18 הלכות שבת או''ח סימנים רנח - רנט

מלאכת בונה והמסתעף

הקדמה למלאכת בונה

19 הלכות שבת או'ח סימן שיד סעיף א' חלק א'

20 הלכות שבת או''ח סימן שיד סע' א' חלק ב'

21 הלכות שבת סימן שיד' סע' א' חלק ג'

22 הלכות שבת או''ח סימן שיד' סע' ב - ו

23 הלכות שבת סימן שיד' סע' ז - יב

24 הלכות שבת או''ח סימן שיג' סע' א - ד

25 הלכות שבת או''ח סימן שיג' סע' ה - י

26 הלכות שבת או''ח סימן שטו' סע' א - ה

27 הלכות שבת או''ח סימן שטו' סע' ו - יג

שאר המלאכות

28 הלכות שבת או''ח סימן שטז' סע' א - ג

29 הלכות שבת או''ח סימן שטז' סע' ד - ח

30 הלכות שבת או''ח סימן שטז' סע' ט - יב

31 הלכות שבת או''ח סימן שיז' סע' א'

32 הלכות שבת או''ח סימן שיז' סע' ב - ז

33 הלכות שבת - או''ח סימן שיט' סע' א - ב

34 הלכות שבת - או''ח סימן שיט' סע' ד - ט

35 הלכות שבת -או''ח סימן שיט' סע' י - יז

36 הלכות שבת או''ח סימן שכ' סע' א - ו

37 הלכות שבת או''ח סימן שכ' סע' ז - יז

38 הלכות שבת או''ח סימן שכ' סע' יח - כ

39 הלכות שבת - או''ח - סימן שכא' סע' א - ח

40 הלכות שבת - או''ח סימן שכא' סע' ט - יג

41 הלכות שבת או''ח סימן שכא' סע' יד - יט

דיני מוקצה ושאר איסורים דרבנן

42 הלכות שבת או''ח סימן רעט סע' א - ג

43 הלכות שבת או''ח סימן רעט סע' ד - ז

44 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' א - ד

44 (א) הלכות שבת או''ח סימן שח נספח לסעיף ג' 

45 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' ה - ח

46 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' ט - טז

47 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' יז - כד

48 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' כה - ל

49 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' לא - לח

50 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' לט - מו

51 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' מז - נב

52 הלכות שבת או''ח סימן שט סע' א - ה

53 הלכות שבת או''ח סימן שי סע' א - ה

54 הלכות שבת או''ח סימן שי סע' ו - ט

55 הלכות שבת או''ח סימן שיא סע' א - ה

56 הלכות שבת או''ח סימן שיא סע' ו - ט

57 הלכות שבת או''ח סימן שכב סע' א - ו

58 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' א - ד

59 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' ה

60 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' ו - י
61 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' יא - טו 

62 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' טז - יט 

63 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' כ - כב 

64 הלכות שבת או''ח סימן רעו סע' א - ב 

65 הלכות שבת או''ח סימן רעו סע' ג - ה

66 הלכות שבת או''ח סימן שכה סע' א - ד 

67 הלכות שבת או''ח סימן שכה סע' ה - ז

68 הלכות שבת או''ח סימן שכה סע' ח - יא

69 הלכות שבת או''ח סימן שכה סע' יב - טז

דיני שאר מלאכות

70 הלכות שבת או''ח סימן שב סע' א - ה

71 הלכות שבת או''ח סימן שב סע' ו - ח

72 הלכות שבת או''ח סימן שב סע' ט - יג

73 הלכות שבת או''ח סימן שמ סע' א - ג

74 הלכות שבת או''ח סימן שמ סע' ד - ה

75 הלכות שבת או''ח סימן שמ סע' ו - יב 

76 הלכות שבת או''ח סימן שמ סע' יג - יד

הלכות רפואה

77 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' א - ב

78 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' ג - י

79 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' יא - טו

80 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' טז - כ 

81 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' כא - כז 

82 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' כא - כז המשך

83 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' כח - לג

84 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' לד - לז

85 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' לח - מט

86 הלכות שבת או''ח סימן שכט סע' א - ט

87 הלכות שבת או''ח סימן של סע' א - ג

88 הלכות שבת או''ח סימן של סע' ד - יא

89 הלכות שבת או''ח סימן שלא סע' א - ו

90 הלכות שבת או''ח סימן שלא סע' ז - יא

91 הלכות שבת או''ח סימן שלז סע' א - ד

הלכות שבת [מסלול חדש] שנת תשפא

הקדמות כלליות להלכות שבת:

הקדמה 1-מלאכה שאינה צריכה לגופה שיטות הראשונים.

הקדמה2-דין מקלקל בשבת.

הקדמה 3-מלאכה שאינה צריכה לגופה פסיקת הלכה.

הקדמה 4-דבר שאינו מתכון ופסיק רישיה שיטות הראשונים.

הקדמה 5-פסיק רישיה פסיקת הלכה.

הקדמה 6-גדר מתעסק בשבת.

הקדמה 7-דין גרמא בשבת ברמת הדאורייתא.

הקדמה 8-דין גרמא בשבת ברמת הדרבנן.

הקדמה 9-דין החשמל בשבת חלק א.

הקדמה 10-דין החשמל בשבת חלק ב.

הלכות בישול:

הקדמה 1-דין בישול באור בחמה ובתולדותיהן.

הקדמה 2-חילוקים בסוגי הכלים השונים בשבת.

הלכות שבת או"ח סימן שיח סעיף א.

הלכות שבת או"ח סימן שיח סעיף ב-ג.

הלכות שבת או"ח סימן שיח סעיף ד.

הלכות שבת או"ח סימן שיח סעיף ד-ה.

הלכות שבת או"ח סימן שיח סעיף ו-י.

הלכות שבת או"ח סימן שיח סעיף יא-יד.

הלכות שבת או"ח סימן שיח סעיף יד-יט.

הלכות שהייה והטמנה:

הלכות שבת או"ח סימן רנג סעיף א חלק א.

הלכות שבת או"ח סימן רנג סעיף א חלק ב.

הלכות שבת או"ח סימן רנג סעיף ב.

הלכות שבת או"ח סימן רנג סעיפים ג-ה.

הלכות שבת או"ח סימן רנד סעיפיםא-ד.

הלכות שבת או"ח סימן רנד סעיפים ה-ט. 

הלכות שבת או"ח סימן רנז סעיפים א-ו.

הלכות שבת או"ח סימן רנז סעיפים ז-ח.

הלכות בונה בשבת:

הקדמה להלכות בונה.

הלכות שבת או"ח סימן שיג סעיפים א-ב.

הלכות שבת או"ח סימן שיג סעיפים ג-ו.

הלכות שבת או"ח סימן שיג סעיפים ו-י.

הלכות שבת או"ח סימן שיד סעיף א.

הלכות שבת או"ח סימן שיד סעיף א המשך.

הלכות שבת או"ח סימן שיד סעיפים ב-ו.

הלכות שבת או"ח סימן שיד סעיפים ז-ח.

הלכות שבת או"ח סימן שיד סעיפים ט-יב.

הלכות שבת או"ח סימן שטו סעיפים א-ז.

הלכות שבת או"ח סימן שטו סעיפים ח-יג.

הלכות צד בשבת:

הלכות שבת או"ח סימן שטז סעיפים א-ד.

הלכות שבת או"ח סימן שטז סעיפים ה-ח.

הלכות שבת או"ח סימן שטז סעיפים ט-יב. 

הלכות קושר בשבת:

הלכות שבת או"ח סימן שיז סעיף א.

הלכות שבת או"ח סימן שיז סעיף ב. 

הלכות שבת או"ח סימן שיז סעיפים ג-ז. 

הלכות בורר בשבת:

הלכות שבת או"ח סימן שיט סעיפים א-ג. 

הלכות שבת או"ח סימן שיט סעיפים ד-ט. 

הלכות שבת או"ח סימן שיט סעיפים י-יז.

הלכות סוחט בשבת:

הלכות שבת או"ח סימן שכ סעיפים א-ג. 

הלכות שבת או"ח סימן שכ סעיפים ד-יד. 

הלכות שבת או"ח סימן שכ סעיפים טו-יח. 

הלכות תולש מעבד טוחן ולש בשבת:

הלכות שבת או"ח סימן שכא סעיפים א-ו. 

הלכות שבת או"ח סימן שכא סעיפים ז-יב. 

הלכות שבת או"ח סימן שכא סעיפים יג-יד. 

הלכות שבת או"ח סימן שכא סעיפים טו-יט. 

הלכות קטן בשבת:

הלכות שבת או"ח סימן שמג סעיף א. 

הלכות מוקצה בשבת:

הקדמה להלכות מוקצה [1].

הקדמה להלכות מוקצה [2].

הלכות שבת או"ח סימן רעט סעיף א. 

הלכות שבת או"ח סימן רעט סעיפים ב-ז.

הלכות שבת או"ח סימן שח סעיפים א-ב.

הלכות שבת או"ח סימן שח סעיפים ג-ה.

הלכות שבת או"ח סימן שח סעיפים ו-יא.

הלכות שבת או"ח סימן שח סעיפים יב-יח.

הלכות שבת או"ח סימן שח סעיפים יט-כב.

הלכות שבת או"ח סימן שח סעיפים כג-ל.

הלכות שבת או"ח סימן שח סעיפים לא-לח.

הלכות שבת או"ח סימן שח סעיפים לט-מב.

הלכות שבת או"ח סימן שח סעיפים מג-נב.

הלכות שבת או"ח סימן שט סעיפים א-ה.

הלכות שבת או"ח סימן שי סעיפים א-ה.

הלכות שבת או"ח סימן שי סעיפים ו-ט.

הלכות "ודבר דבר" אמירה לעכו"ם:

הלכות שבת או"ח סימן שז סעיפים א-ד.

הלכות שבת או"ח סימן שז סעיפים ה-י .

הלכות שבת או"ח סימן שז סעיפים יא-טו .

הלכות שבת או"ח סימן שז סעיפים טז-כב . 

הלכות שבת או"ח סימן רעו סעיפים א-ב .

הלכות שבת או"ח סימן רעו סעיפים ג-ה .

הלכות שבת או"ח סימן שכה סעיפים א-ד . 

הלכות שבת או"ח סימן שכה סעיפים ה-ז.

הלכות שבת או"ח סימן שכה סעיפים ח-י.

הלכות שבת או"ח סימן שכה סעיפים יא-יד.

הלכות שאר מלאכות בשבת:

הלכות שבת או"ח סימן שב סעיפים א-ח.

הלכות שבת או"ח סימן שב סעיף ט.

הלכות שבת או"ח סימן שב סעיפים י-יג.

הלכות שבת או"ח סימן שמ סעיפים א-ג.

הלכות שבת או"ח סימן שמ סעיפים ד-ה.

הלכות שבת או"ח סימן שמ סעיפים ו-יב.

הלכות שבת או"ח סימן שמ סעיפים יג-יד.

הלכות רפואה בשבת:

הלכות שבת או"ח סימן רעח סעיף א.

הלכות שבת או"ח סימן שכח סעיפים א-ג.

הלכות שבת או"ח סימן שכח סעיפים ד-ט.

הלכות שבת או"ח סימן שכח סעיפים י-יג.

הלכות שבת או"ח סימן שכח סעיפים יד-יז. 

הלכות שבת או"ח סימן שכח סעיפים יח-כז .

הלכות שבת או"ח סימן שכח סעיפים כח-לב. 

הלכות שבת או"ח סימן שכח סעיפים לג-לז.

הלכות שבת או"ח סימן שכח סעיפים לח-מט. 

הלכות שבת או"ח סימן שכט סעיפים א-ד. 

הלכות שבת או"ח סימן שכט סעיפים ה-ט. 

הלכות שבת או"ח סימן של סעיפים א-ד.  

הלכות שבת או"ח סימן של סעיפים ה-יא. 

הלכות שבת או"ח סימן שלא סעיפים א-ה.

הלכות שבת או"ח סימן שלא סעיפים ו-י. 

נספחים:

פעילות המשטרה בשבת. 

הגדרתה ההלכתית של חברה בע"מ.

bottom of page