top of page
תרומה

הלכות חופה וקידושין

הלכות חופה וקידושין. מהמקורות בגמרא עד לפסיקת אחרוני דורנו. על סדר השולחן ערוך סעיף אחר סעיף.
שיעורים הועברו על ידי ראש הכולל, הרב אריאל שלום אלקובי שליט"א, בשנת תשע"ג.

 

על מנת להבין את השיעור על בוריו, מומלץ להכין תחילה את הב"י, השו"ע והנ"כ של הסימן והסעיף המצויינים בכותרת השיעור.
 

לימוד פורה.

הלכות חופה וקידושין - הרב אריאל אלקובי שליט"א

הלכות אישות

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן א סעי' א-ז

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן א סעי' ח-יד

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ב סעי' א-ה

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ב סעי' ו-י וסימן ד סעי' א-י

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' יא-יג

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' יד-טו

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' יו-כה

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' כו

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' כז-כח

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' כט

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' ל-לד

הלכות פריה ורביה, שלחן ערוך אהע"ז סימן ד סעי' לה-לז

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ו סעי' א-יא חלק א

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ו סעי' א-יא חלק ב

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ו סעי' יב-יג

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ו סעי' יד-טז

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ו סעי' יז-יח

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ט סעי' א-ב

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן יג סעי' א-י

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן יג סעי' יא

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן יג סעי' יב

הלכות עדות

הלכות עדות, שלחן ערוך חו"מ סימן לג סעי' א-יח

הלכות עדות, שלחן ערוך חו"מ סימן לד סעי' כב-לה

הלכות עדות, שלחן ערוך חו"מ סימן לד סעי' יב-כב

הלכות עדות, שלחן ערוך חו"מ סימן לד סעי' א-יג

הלכות כתובות

הלכות כתובות, שלחן ערוך אהע"ז סימן סו סעי' א

הלכות כתובות, אהע"ז סימן סו סעי' ב-ג

הלכות כתובות, שלחן ערוך אהע"ז סימן סו סעי' ד-ו

הלכות כתובות, שלחן ערוך אהע"ז סימן סו סעי' ז-יג

הלכות כתובות, שלחן ערוך אהע"ז סימן קכו (הלכות גיטין)

הלכות קידושין

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כו סעי' א-ד

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כז סעי' א-ג

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כז סעי' ד-י

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כט סעי' א-ה
הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כט סעי' ו-ז

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כט סעי' ח-י וסימן לד סעי' א-ד

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן מב סעי' א-ג

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן מב סעי' ד

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן מב סעי' ה

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן נה סעי' א

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן סא סעי' א-ב

חופה וקידושין שו"ע אבהע"ז סימן סב' א-ח

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן סב סעי' ט-יג

הלכות חופה וקידושין מחזור ב

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן כו

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן כז סע' א-ג

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן כז סע' ד-ז

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן כז סע' ח-י - סימן כט סע' א-ב

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן כט סע' ג-ז

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן כט סע' ח-י

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן לד

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן מב סע' א

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן מב סע' ב-ג

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן מב סע' ד

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן מב סע' ה

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סא סע' א-ב

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סב סע' א-ד

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סב סע' ה-ט

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סב סע' י-יג וסימן סג

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סד

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סה סע' א-ב

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סה סע' ג-ד

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סו סע' א-ב

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סו סע' ג-ח

חופה וקידושין שו"ע אהע"ז סימן סו סע' ט-יג

חופה וקידושין - איך כותבים כתובה

פסול עדות רשע

פסול עדות קרוב

חופה וקידושין חושן משפט סימן לג סע' א-יא

חופה וקידושין חושן משפט סימן לג סע' יב-יח

חופה וקידושין חושן משפט סימן לד סע' א-ה

חופה וקידושין חושן משפט סימן לד סע' ו-יג

חופה וקידושין חושן משפט סימן לד סע' יד-יח

חופה וקידושין חושן משפט סימן לד סע' יט-כד

חופה וקידושין חושן משפט סימן לד סע' כה-כז

חופה וקידושין חושן משפט סימן לד סע' כח-לה

חופה וקידושין חושן משפט סימן מב סע' א-ח

חופה וקידושין חושן משפט סימן מב סע' ט-טו

חופה וקידושין - חושן משפט סימן מד

חופה וקידושין - שו"ע חושן משפט סימן מט סע' א-ו

חופה וקידושין - שו"ע חושן משפט סימן מט סע' ז-י

bottom of page