top of page
תרומה
לימוד מדרשי חז"ל

הקדמה 1- יחס למדרשי חז"ל-האם עוג חי 2500 שנה
פרשת וארא 2-האם משה מהרהר אחרי מידותיו של ד'
פרשת בא 3- מה משמעות הכבדת לבו של פרעה
פרשת בשלח 4- האם יש בעיה לצעוק לקב"ה
פרשת יתרו 5- מדוע התורה מכבדת כ"כ את יתרו
פרשת משפטים 6-מדוע פרשת משפטים מגיעה לאחר מתן תורה
פרשת תרומה 7- האם הקב"ה צריך משכן
פרשת תצוה 8-מדוע אהרן נבחר לכה"ג ולא משה
פרשת כי תשא 9-מדוע בצלאל נבחר לבנות את המשכן ולא משה
פרשת קדושים 10-מהי קדושה בישראל
פרשת בהר 11-האם אתם בוחרים בקב"ה או בנבוכדנאצר וחבריו
פרשת בחוקותי 12-מהו החוק הרוחני של התורה
פרשת במדבר 13-האם המפקד של עמ"י באמת כ"כ חשוב.
פרשת שלח לך 14-האם משה ידע מראש על חטא המרגלים.
פרשת קורח 15-איך הפך קורח למערער הראשון על יסודות היהדות.
פרשת חוקת 16-למה צריך כ"כ הרבה חוקים ומגבלות.
פרשת בלק 17-מדוע משה לא מגיב בעצמו בחומרה על מעשה זמרי.
פרשת פנחס 18-מהו שלום ואיך ניתן להביאו לארצנו.
פרשת מטות 19-טענת בני גד וראובן תאוות ממון או גיוס בני ישיבות לצבא.
פרשת מסעי 20-האם הכניסה לארץ בעבור משה זה "גיהנום".
פרשת שופטים 21-למה צריך בית דין בכל "חור" בארץ.
פרשת כי תצא 22-מה יש במצות שילוח הקן שהיא אב טיפוס לכל המצוות.
פרשת כי תבוא 23-התורה היא בגדי המלכות שלנו.
פרשת ניצבים 24-ממי התורה נפלאת וממי לא.
פרשת לך לך א' 25-למה התורה לא מספרת על ילדותו של אברהם.
פרשת לך לך ב' 25-למה התורה לא מספרת על ילדותו של אברהם.
פרשת וירא 26-מיהו פיכול שר צבא אבימלך ולמה התורה מזכירה אותו.
פרשת חיי שרה 27-האם באמת לאליעזר היתה קפיצת הדרך.
פרשת תולדות 28-למה עשיו הרס את "רחמה" של רבקה.
פרשת ויצא 29-האם יש קשר בין האדם לבורא, ואיך הוא מתבטא.
פרשת וישלח 30-מי הם המלאכים ששראה יעקב בדרכו, ומה תפקידם.
פרשת וישב 31-מדוע יוסף לא נבחר למלך ישראל.
פרשת ויחי 32-מדוע נסתם הקץ.
פרשת שמות 33-איך משה הורג את המצרי בכזאת קלות.
פרשת וארא 34-מה "העונש" בכך שאהרן מצטרף להנהגה עם משה.
פרשת בא 35-למה התורה נראית לאנשים כלא קשורה לחיים המעשיים.
פרשת בשלח 36-מה גרם לפרעה "להרוס" במו ידיו את מצרים.
פרשת יתרו 37-איך להתמודד עם השאלה "אבל זה לא מופיע בשו"ע".
פרשת משפטים 38-למה אסור לקלל רבנים ותלמידי חכמים.
פרשת תרומה 39-מה שנשאר לאדם לעוה"ב זהו שמו ולא כספו.
פרשת תצוה 40-מה הקשר בין בגד לבגידה ואהרן הכהן.
פרשת כי תצא 41-שילוח הקן.
פרשת כי תבוא 42-התעמקות בהתחדשות.
פרשת ניצבים 43-איך אדם צריך להיראות בשעת לימוד תורה.
פרשת לך לך 44-מדוע התורה מטייחת את מותו של תרח.
פרשת אחרי מות 45-כמה חטאים היו באמת לנדב ואביהוא.
פרשת אמור 46-מדוע התורה מרחיקה את הכוהנים כ"כ מהמוות.
פרשת במדבר 47-למה עמ"י התאוו לדגלים.[בקרוב]
פרשת בהעלותך 48-מה באמת היה תפקידם של הלווים במקדש.
פרשת קרח 49-[בקרוב]
פרשת חקת-50-מדוע התורה מעלימה את הנס שקרה בנחל ארנון.
פרשת בלק 51-הדיבור והמנגינה.
פרשת פנחס 52-מה ההבדל בין ירושת הגויים לירושת עם ישראל.
פרשת שופטים 53-שלוש הקומות שבבית הדין.
פרשת כי תצא 54-מצוות שילוח הקן.
פרשת לך לך 55-עבודת המידות.
פרשת תולדות 56-מכירת הבכורה.
פרשת ויצא 57-המידות הישרות של האבות. 

bottom of page