top of page
תרומה

סמיכה לרבנות

במסגרת ההכשרה לקראת התפקיד של רב קהילה, תלמידי הכולל לומדים לסמיכה לרבנות.
 

השיעורים המוצגים באתר הינם השיעורים שהועברו לאברכי הכולל.
 

נכון להיום נמצאים באתר שיעורים בנושא איסור והיתר, חופה וקידושין ונדה.
 

בעזרת ה' בשנים הבאות נעלה שיעורים נוספים בשאר הנושאים עליהם נבחנים ברבנות הראשית.
 

לימוד פורה.

bottom of page