צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833

הלכות נדה

הלכות נדה. מהמקורות בגמרא עד לפסיקת אחרוני דורנו. על סדר השולחן ערוך סעיף אחר סעיף.
שיעורים הועברו על ידי ראש הכולל, הרב אריאל שלום אלקובי שליט"א, בשנת תשע"ד.

 

על מנת להבין את השיעור על בוריו, מומלץ להכין תחילה את הב"י, השו"ע והנ"כ של הסימן והסעיף המצויינים בכותרת השיעור.
 

לימוד פורה.

הלכות נדה - שיעורי הקדמה - הרב אריאל אלקובי שליט"א

הקדמה – מערכת הרביה האנושית

הקדמה – היחס בין הרגשה וטומאה

הקדמה – דם במי רגליים

הקדמה – וסת החודש, הלכה ומציאות

דם בתולים, מה החשש?

בית הסתרים, עד היכן?

הקדמה – הפסק טהרה

הקדמה – האם בדיקה בלילה מועילה

הקדמה – בדיקות בשעת טהרה

הקדמה – ווסתות דאורייתא או דרבנן

הלכות נדה - שיעורי הלכה - הרב אריאל אלקובי שליט"א

הלכות נדה, שו"ע יו"ד סימן קפג

הלכות נדה, יורה דעה סימן קפד סע' א-ג

הלכות נדה, יורה דעה סימן קפד סע' ד-יב

שולחן ערוך יו"ד סימן קפה סע' א-ד

שלחן ערוך יו"ד – סימן קפו

שולחן ערוך יו"ד סימן קפז סע' א-ג

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפז,ד-ה

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפז סע' ו-י

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפז סע' יא-יד

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפח סע' א-ב

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפח סע' ג-ו

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפט סע' א-ה

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפט סע' ו-יג

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפט סע' יד-יח

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפט סע' יט-כז

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפט סע' כח-לד

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קצ' סע' א-ד

שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קצ' סע' ה-י

הלכות נדה, שו"ע יו"ד סימן קצ סעי' יא-כה

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצ' סע' כו-לט

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצ' סע' מ-נ

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצ' סע' נ-נד וסימן קצא'

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצב' סע' א-ב

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצב' סע' ג-ה

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצג

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצד' סע' א'

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצט סע' ח-י, סימן ר

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצט סע' א-ז

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצח סע' לא-מח

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצח סע' יח-ל

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצח' סע' ז-יז

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצח' סע' א-ו

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצד סע' ב-יד

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצה' סע' א-ד

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצה' סע' ה-יז

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצו' סע' א-ג

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצו' סע' ד-ט

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצו' סע' י-יג

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצז' סע' א-ה

  הלכות נדה - שיעורים על סדר השו"ע - הרב אריאל אלקובי שליט"א