top of page
תרומה

הלכות ברכות, בית הכנסת ומזוזה

  הלכות ברכות וכו'. מהמקורות בגמרא עד לפסיקת אחרוני דורנו. על סדר השולחן ערוך סעיף אחר סעיף. השיעורים הועברו על ידי ראש הכולל, הרב אריאל שלום אלקובי שליט"א, בשנת תשע"ט.

על מנת להבין את השיעור על בוריו, מומלץ להכין תחילה את הב"י, השו"ע והנ"כ של הסימן והסעיף המצויינים בכותרת השיעור.

לימוד פורה.

הלכות מזוזה

טעם מצוות מזוזה - הרב אריאל אלקובי שליט''א

קביעת מזוזה במחנה צבאי - הרב אריאל אלקובי שליט''א

הלכות מזוזה סימן רפה-רפו סע' א-ה - הרב אריאל אלקובי שליט''א

הלכות מזוזה סימן רפו סע' ו-יא - הרב אריאל אלקובי שליט''א

הלכות מזוזה סימן רפו סע' יב-כג - הרב אריאל אלקובי שליט''א

הלכות מזוזה סימן רפז-רפח סע' א-ג - הרב אריאל אלקובי שליט''א

הלכות מזוזה - סימן רפח סע' ה-טו - הרב אריאל אלקבי שליט''א

הלכות מזוזה - סימן רפט סע' א-ד - הרב אריאל אלקבי שליט''א

הלכות מזוזה - סימן רפט סע' ה-ו - סימן רצא - הרב אריאל אלקבי שליט''א

 

הלכות ברכות

הקדמה להלכות ברכות 1- ברכה שאינה צריכה דאורייתא או דרבנן.                            הקדמה להלכות ברכות 2- ספק ברכות להקל.

הלכות ברכות השחר סימן מו סעיפים א-ד.

הלכות ברכות השחר סימן מו סעיפים ה-ט.

הלכות ברכות התורה סימן מז סעיפים א-י.

הלכות ברכות התורה סימן מז סעיפים י-יד.

הלכות תפילת נדבה סימן קז סעיפים א-ד.

הלכות קריאת התורה סימן קמג סעיפים א-ג.

הלכות קריאת התורה סימן קמג סעיפים ד-ה.

הלכות בית כנסת סימן קנא סעיפים א-ד.

הלכות בית כנסת סימן קנא סעיפים ה-יב.

הלכות בציעת הפת סימן קסח סעיפים א-ה.

הלכות בציעת הפת סימן קסח סעיפים ו-ז.

הלכות בציעת הפת סימן קסח סעיפים ח-יב.

הלכות בציעת הפת סימן קסח סעיפים יג-יד.

הלכות בציעת הפת סימן קסח סעיפים טו-יז.

הלכות פרפרת בסעודה סימן קעו סעיף א.

הלכות שינוי מקום בסעודה סימן קעח סעיפים א-ג.

הלכות שינוי מקום בסעודה סימן קעח סעיפים ד-ז.

הלכות ברכת פירות האילן סימן רב סעיפים א-ב.

הלכות ברכת פירות האילן סימן רב סעיפים ג-ו.

הלכות ברכת פירות האילן סימן רב סעיפים ז-יב.

הלכות ברכת פירות האילן סימן רב סעיפים יג-יח.

הלכות ברכת פירות הארץ סימן רג סעיפים א-ח.

הלכות שאר ברכות סימן רד סעיפים א-ו.

הלכות שאר ברכות סימן רד סעיפים ז-יג.

הלכות עיקר וטפל סימן ריא סעיפים א-ג.

הלכות דיני קדימה בברכות סימן ריא סעיפים א-ג.

הלכות דיני קדימה בברכות סימן ריא סעיפים ד-ז.

bottom of page