שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפט סע' ו-יג

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg