תרומה

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצט סע' ח-י, סימן ר