תרומה

הלכות נדה סימן קפט סעיפים ו-יב. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים