שו"ע יו"ד הלכות נדה סימן קפז,ד-ה

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg