תרומה

הלכות נדה סימן קפט סעיפים יג-טז. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים