תרומה

הלכות נדה סימן קפז סעיפים ה-ז הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים