תרומה

הלכות נדה סימן קפט סעיפים כז-לד. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים