תרומה

המידות הישרות של האבות. מדרש ויצא 57. הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים