הלכות עדות, שלחן ערוך חו"מ סימן לד סעי' יב-כב

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg