תרומה

הלכות מזוזה סימן רפט סע' א-ד הרב אריאל אלקבי שליט''א

שיעורים אחרונים