top of page
תרומה

לאחר פניות רבות מאוהבי תורתו של כמוהר"ר יוסף משאש זצוק"ל, מספר אברכים מכולל יד שאול החליטו ליטול על שכמם את מלאכת הקודש של הנגשת תורתו של הרב לציבור הרחב. אתם תמצאו פה את פרי עבודתם. האברכים קבלו את ברכתו ואת הסכמתו של ראש הכולל, נין המחבר, הרב אריאל שלום אלקובי שליט"א. תהא משכורתם שלמה מן השמים.

bottom of page