תרומה

חופה וקידושין חושן משפט סימן לד סע' א-ה - הרב אריאל אלקובי שליט''א