תרומה

30 הלכות שבת או''ח סימן שטז' סע' ט - יב הרב אריאל אלקובי שליט''א