תרומה

חופה וקידושין שו"ע אבהע"ז סימן סב' א-ח

שיעורים אחרונים