תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קי סעי' ט

שיעורים אחרונים