תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קי סעי' ג-ה

שיעורים אחרונים