תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן צט סעי' ג-ה

שיעורים אחרונים