תרומה

הלכות מאכלי עכו"ם, שלחן ערוך יו"ד סימן קיג סעי' א-ז

שיעורים אחרונים