תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צו סעי' א

שיעורים אחרונים