תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צה סעי' ג

שיעורים אחרונים