תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן פז סעי' ט-יא וסימן פח

שיעורים אחרונים