הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן צח סעי' ו-ז וסימן צט סעי' א-ב

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg