תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן ק סעי' א-ד וסימן קא סעי' א-ב