תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קח סעי' ב-ז

שיעורים אחרונים