תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קח סעי' א

שיעורים אחרונים