תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קז סעי' א-ב

שיעורים אחרונים