תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' ח-ט

שיעורים אחרונים