תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' ד-ז

שיעורים אחרונים