תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' א

שיעורים אחרונים