תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קג סעי' ה וסימן קד סעי' א-ב

שיעורים אחרונים