תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קג סעי' א-ד

שיעורים אחרונים