תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן צח סעי' ב-ה

שיעורים אחרונים