תרומה

על איזה גידולים חלה קדושת שביעית. ר' דוד יוסף.שיעורים אחרונים