תרומה

דין שינוי מקום בסעודה. סימן קעח סעיפים א-ג הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים