תרומה

חופה וקידושין סימן סו סע' ט-יג הרב אריאל אלקובי שליט''א