תרומה

חופה וקידושין סימן סו סע' ג-ח הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים