תרומה

חופה וקידושין סימן סה סע' ג-ד הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים