תרומה

חופה וקידושין סימן סב סע' י-יג וסימן סג הרב אריאל אלקובי שליט''א