תרומה

חופה וקידושין סימן סב סע' ה-ט הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים