תרומה

חופה וקידושין סימן מב סע' א הרב אריאל אלקובי שליט''א