תרומה

איסור והיתר סימן צה סע' ג-ז חלק 1 הרב אריאל אלקובי שליט''א