תרומה

איסור והיתר סימן צה סע' א-ב הרב אריאל אלקובי שליט''א