תרומה

איסור והיתר סימן צד סע' ו-ט הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים