תרומה

איסור והיתר סימן פד סע' ו-ט הרב אריאל אלקובי שליט''א